Noordhollandse Zoogdier Studiegroep
Ontdek de wilde zoogdieren binnen je eigen provincie
Wild van je eigen Provincie
Wil jij ook kennis maken met de zoogdieren in je eigen omgeving? Begin je ontdekkingsreis dan bij de Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep.

Tips

Kijk in menu onder agenda naar de reeds geplande activiteiten voor de komende tijd !

Onder Soorteninformatie/Waarnemingen zie je wat er allemaal in onze provincie wordt waargenomen.

 

Woonruimte voor Laatvliegers gezocht
.

De Noordhollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS) heeft een uniek certificaat en een groen-wit monumentenschild ontworpen voor gebouwen die vleermuisvriendelijk zijn ingericht en worden onderhouden. In het kader van Jaar van de Laatvlieger wordt iedereen opgeroepen om te helpen hun verblijfplaatsen in Noord-Holland in kaart te brengen door te melden waar ze wonen of kunnen wonen. De drie best ingerichte woonruimtes voor Laatvliegers krijgen het certificaat toegekend.

De Zoogdiervereniging heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ‘Laatvlieger’; een bijzondere vleermuissoort die sterk in aantal achteruit lijkt te gaan. Deze typisch van het Noord-Hollandse agrarische landschap en de rand van bebouwingskernen, kan goed tegen winderige situaties. In stedelijke omgeving is de soort gebonden aan stadsranden en grotere open parklandschappen. Overdag houdt de Laatvlieger zich op in gebouwen. Je zou kunnen zeggen dat de Laatvlieger een echte ‘cultuurvolger’ is; waar mensen wonen, daar tref je de Laatvlieger. Desondanks is weinig over het dier bekend. Vaak weten we niet waar ze wonen en ook niet welke eisen ze precies aan hun woonruimte stellen. Gevelrenovatie, na-isolatie en sloop van gebouwen zorgen er waarschijnlijk voor dat veel verblijfslocaties verdwijnen. Omdat we zo weinig weten over waar Laatvliegers wonen, is het lastig om de Laatvlieger goed te beschermen. Daarom wil de NOZOS dit jaar de verblijfplaatsen van de Laatvliegers binnen onze provincie in kaart brengen en onderzoeken welke eisen ze aan hun woonruimte stellen. Uw hulp is daarbij van groot belang en hopelijk kan nieuwbouw geschikt gemaakt worden voor deze bijzondere vleermuis.

Dat ook Provincie Noord-Holland dit onderschrijft blijkt uit het feit dat de certificering mogelijk is gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de provincie. Wonen er vleermuizen bij u in uw gebouw? Meldt dit dan via laatvlieger@"nozos.nl" en help zo deze soort in Noord-Holland te onderzoek en beschermen. En wie weet prijkt binnenkort een uniek groen-wit monumentenschild bij u aan de gevel.

 

Zeezoogdierendag 11 februari 2017

De werkgroep zeezoogdieren van de zoogdiervereniging organiseert op zaterdag 11 februari 2017 een lezingendag over zeezoogdieren. 

 • Plaats: Teylers Museum te Haarlem
 • Tijd: zaterdag 11 februari 2017; 10.00-17.00 uur
 • Inschrijven: voor 22 januari een mailtje naar  zeezoogdierdag@zoogdiervereniging.nl
 • Vermeld s.v.p.: wat je woonplaats is, of je studeert en hoe je voor het eerst over de Zeezoogdierdag gehoord hebt
 • Kosten: gratis maar als je wilt sponsoren, graag een mailtje

Lezingen: 

 • Sophie Brasseur (Wageningen Marine Research) over de Nederlandse zeehonden
 • Mardik Leopold (Wageningen Marine Research) over de recente potvisstrandingen
 • Klaas Post (Natuurhistorisch Museum Rotterdam) over de evolutie van de walvisachtigen
 • Liliane Solé (Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht) over het postmortaal onderzoek bij bruinvissen
 • Arthur Oosterbaan & Ineke Vonk: Walvisstrandingen in de omgeving van Texel vanaf 1761
 • Gert Polet (WWF):  Zeezoogdieren in de Arctic en welke grote en snelle veranderingen er daar plaatshebben
 • Ruben Fijn ( Bureau Waardenburg): Het tellen van zeezoogdieren vanuit een vliegtuig                                                                            

Verschillende projecten en organisaties zullen zich tijdens deze dag presenteren.

 


Waterspitsmuis op Texel houdt nog stand.

Januari 2017

Twee waarnemingen in 2016 zijn de enige tekenen geweest dat deze bijzondere soort op Texel nog niet is uitgestorven. Na de komst van de Huisspitsmuis in 2006 is het aantal Waterspitsmuizen drastisch afgenomen en al een tijdje wordt gevreesd dat de Huisspitsmuis de Waterspitsmuis uiteindelijk volledig verdringt van het eiland. Bijzonder jammer want in grootte, kleur en gedrag is de Texelse waterspitsmuis een bijzondere verschijning (ecomorfologisch type). De doodvondst door Klaas Kikkert werd gedaan nabij de Mokbaai. Vermoedelijk een van de laatste toevluchtsoorden op het eiland. Opmerkelijk is de waarneming op Ongeren door Cees Verschoor. Misschien dat de (her)ontwikkeling van Waal en Burg door Natuurmonumenten ook kansen schept voor deze nu zeldzame Tesselaar.Toename Ree in Noord-Holland

Januari 2017

In Noord-Holland komen reeën vooral voor in het Gooi, de duinen van Zuid-Kennemerland en het Robbenoordbos. Steevast gold het Noordzeekanaal als de grens: ten zuiden daarvan, in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), verblijven reeën en damherten.  In het PWN-gebied ten noorden van het kanaal, tussen Wijk aan Zee en Bergen, kwamen ze tot voor kort niet voor. Recent zijn echter bij Heemskerk en Bakkum reeën gezien (med. Paul van der Linden, PWN). Het is nog niet helemaal duidelijk om hoeveel reeën het gaat en waar ze vandaan komen.

In de AWD is de ree bijna verdwernen door de enorme toename van het damhert. Ook is het niet heel waarschijnlijk, maar uiteraard ook niet onmogelijk, dat de reeën het Noordzeekanaal zijn overgestoken. Meer waarschijnlijk is dat ze afkomstig zijn uit het Robbenoordbos. De hier ooit uitgezette groep reeën is zeer sterk gegroeid en een deel van dieren zal op zoek moeten naar minder druk leefgebied. Waarnemingen van reeën in de duinen bij Petter vergroten het vermoeden van deze zuidwaartse migratie.

Waarom trekken ze dan helemaal naar het PWN gebied in Noord Kennemerland en blijven ze niet in de duinen, bv ter hoogte van Den Helder? Het dichtbegroeide duingebied rond Heemskerk en Castricum is geschikter voor reeën dan de duinen in noordelijkere duinstreken, die zanderiger zijn en minder voedsel en beschutting bieden. Echter bij een verdere toename van het ree in Noord-Holland zullen hier ook steeds vaker reeën gaan verblijven. In 1951 ging men ervan uit dat het aantal reeën in Nederland rond de 5.000 lag. In 1956 werd het aantal al op 10.000 geschat. En in 1976 werd de stand 22.000 geschat. Anno 2017 is dit toegenomen tot meer dan 100.000.

 

Otter waargenomen in Naardermeer

November 2016

In Nederland stierf de Otter in 1986 uit en in 2002 is in Overijssel een herintroductie gestart. Sindsdien neemt het aantal Otters in Nederland langzaam weer toe. De waarneming van een Otter in de Vechtplassen in 2010 was de eerste aanwijzing dat deze prachtige ambassadeur van waterrijk Nederland zich ook weer in Noord-Holland kan vestigen. Helaas werd kort na de waarneming een Otter doodgereden bij de Vechtplassen. Tot voor kort werden sindsdien geen zekere waarnemingen van Otters in Noord-Holland gedaan. Recent melde boswachters van Natuurmonumenten de eerste waarneming van een Otter in dertig jaar in het Naardermeer. Het Naardermeer en de Ankeveense Plassen werden tot 2013 van elkaar gescheiden door de drukke provinciale weg N236. Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland bundelden hun krachten om beide natuurgebieden met elkaar te verbinden. Onder de weg liggen nu twee faunapassages van 60 en 80 meter breed en vormen de breedste natte natuurverbinding van Nederland. Hopelijk is dit voldoende om de Otter definitief naar Noord-Holland terug te laten keren.

 

Invasie Twee kleurige vleermuis - Ook waarnemingen in Noord-Holland

Oktober 2016

in Nederland werden deze septembermaand overal Tweekleurige vleermuizen gemeld. Er lijkt sprake te zijn van een heuse invasie met opvallend veel meldingen van Tweekleurige vleermuizen in alle uithoeken van het land. Het gaat vooral om vondsten van nog levende dieren in en om woningen. Op 27 september werd ook een Tweekleurige vleermuis waargenomen in Noord-Holland, en wel met een batlogger op een dijk in Wieringen.

Op 11 oktober werd eenTweekleurige vleermuis gevonden op Kennedyboulevard van Egmond aan Zee. Dit exemplaar is door dierenambulance afgeleverd bij de vleermuisopvang in Schoorlen kon de volgende dag alweer losgelaten worden.

Een aantal jaar geleden werden meerdere Tweekleurige vleermuizen waargenomen bij de Hoge School van Amsterdam (HvA). Voor waarnemingen in Noord-Holland zie hier.

Noord-Hollands wild in beeld

Oktober 2016

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland flink geïnvesteerd in de aanleg van faunapassages. Het doel van faunapassages is het verhogen van de verkeersveiligheid, het voorkomen van wildaanrijdingen en het verbinden van natuurgebieden, zodat er genetische uitwisseling tussen dierpopulaties kan plaatsvinden. Kleine faunatunnels, amfibieëntunnels en doorlopende oevers; diverse typen passages zullen komend najaar en voorjaar worden gemonitord met cameravallen. De videobeelden worden op www.wildspotter.nl geplaatst, zodat iedereen het gebruik van de faunapassages door dieren kan bekijken. Tegelijk vragen wij de bezoekers aan te geven welke dieren zij denken dat op de beelden zichtbaar zijn. Samen gaan we op zoek naar de juiste antwoorden.

Resultaten uit het verleden

Ook de das gebruikt faunapassages

Ook de das gebruikt faunapassages (Bron: Provincie Noord-Holland)Afgelopen voorjaar is Wildspotter voor het eerst ingezet bij het monitoren van faunapassages in Overijssel. Dit bleek een succes. Van de ruim 6.000 bezoekers hebben meer dan 1.400 mensen zich aangemeld en meegedaan met het onderzoek. Meer dan 98% van de determinaties  was correct. Wildspotter weet een jong publiek te bereiken, ruim 60% van de bezoekers was jonger dan 35 jaar. Door ‘crowd sourcing’ of participatieve monitoring kunnen meer mensen genieten van de beelden van de monitoring, werken we aan bewustzijn en draagvlak voor het thema infranatuur en faunapassages en betrekken we burgers bij het werk van de provincie. 

De provincie Noord-Holland wil de inwoners van Noord-Holland en het overige publiek graag informeren over de monitoring en het behoud van de natuur in de provincie. Zij doet dit onder andere via Wildspotter. Dit najaar start de verbeterde versie: er is op de website meer ruimte voor discussie, communicatie en er vallen badges en punten te verdienen. De eerste beelden staan inmiddels online, dus meld je aan en determineer mee!

Bovenstaande tekst is overgenomen van Nature Today/Provincie Noord-Holland.

 

Boommarter heeft zich gevestigd in Heilooër Bos

Oktober 2016

In het voorjaar van 2016 werd door wandelaars een nestjong van de boommarter gevonden op de bodem van het Heilooër Bos. Na de vondst van een doodgereden vrouwtje boommarter nabij de Ringweg Alkmaar werd de aanwezigheid van de boommarter in het Heilooër Bos al langere tijd vermoed. Onderzoek met cameravallen leverde echter niets op.

Met de vondst van dit nestjong is voor het eerst met zekerheid vastgesteld dat de boommarter in het Heilooër Bos woont en zich er ook voortplant. Het jonge dier is door een vogelopvangcentrum opgevangen en succesvol verzorgd. Nadat het jonge mannetje groot en sterk genoeg was is het in Noord-Kennemerland losgelaten. Iedereen hoop uiteraard dat het zich weet te redden in de vrije natuur.

 

Ontwerp Vleermuisschild bekend

September 2016

Het uiteindelijke ontwerp van het vleermuisschild die eigenaren van vleermuisvriendelijke gebouwen op hun gevel mogen bevestigen, na toekenning met een certificaat, is gereed. De vorm van het schild is afgestemd op de vorm van het teken van rijksmonumenten, maar uiteraard met een geheel eigen frisse kleur en beeldmerk.
Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen fonds van de provincie Noord-Holland.

 

Meld uw vleermuisvriendelijk gebouw nu aan en ontvang een certificaat

Juni 2016

Heeft of beheert u een gebouw in Noord-Holland waarin vleermuizen voorkomen danzij specifieke door u genomen maatregelen of juis door zeer bewust bepaalde maatregelen niet te nemen? Wilt u de geschiktheid van uw gebouw voor vleermuizen zichtbaar laten zijn dankzij een certificaat en een emaille vleermuisschild? Meld u dan nu aan bij de NOZOS. Het plaatsen van het schildje op uw gevel is niet verplicht, maar mag wel.

Aanmelden kan doormiddel van een e-mail aan info (a) nozos (punt) nl met daarin uw naam en contactgegevens, adres van het vleermuisvriendelijk gebouw en een korte beschrijving waarom u denkt voor een certificaat en schildje in aanmerking te komen.

Meer lezen over vleermuizen in en om het huis? Lees hier de brochure.

Oud maar informatief; brochure over vleermuizen en monumenten

Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen fonds van de provincie Noord-Holland. 

Herkenbaarheid vleermuisvriendelijk gebouw

mei 2016

Dankzij een subsidie van Provincie Noord-Holland aan een samenwerkingsverband van de NOZOS, Vleermuisopvang Noord-Holland, Groene Kerken en RAB Den Haag kunnen gebouwen binnen Noord-Holland een certificaat Vleermuisvriendelijk gebouw ontvangen.

De NOZOS en Vleermuisopvang zetten zich in voor de bescherming en het blijvend voortbestaan van de Noord-Hollandse vleermuispopulatie. Onze zorg is dat er voortdurend gebouwen worden gerenoveerd zonder dat is nagegaan in hoeverre vleermuizen(functies) aanwezig zijn. Wegens de beperkte mate van handhaving betekent dit een voortdurende bedreiging voor vleermuizen. Belonen werkt beter dan straffen, daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere manier om de vleermuizen te beschermen en het bewustzijn van mensen te vergroten dat ze in hun huis of kantoor samenleven en samenwerken met vleermuizen.

Groene Kerken zijn gericht op kerkgebouwen duurzamer en verantwoord te gaan beheren. Hierdoor staan zij zeer open om ook op het vlak van vleermuizen duurzaam bezig te zijn. In Noord-Holland zijn momenteel 10 kerken aangesloten. Groene Kerken vervult een belangrijke rol in het kenbaar maken van dit project onder haar leden en het motiveren van leden om zich in te zetten om het certificaat te behalen.

RAB is gesprecialiseerd in het renoveren van historische panden zoals kerken maar bv ook bunkers. Hun kennis is daarbij van groot nut. Bovendien horen zij veel eerder waar gebouwen in Noord-Holland gerenoveerd worden en weten zij ook waar al dan niet rekening gehouden wordt met vleermuizen en hun functies. RAB Den Haag werkt ook in Noord-Holland en heeft een groot netwerk van klanten met gebouwen die zijn gerenoveerd. Zij weten waar en wanneer vleermuisvriendelijke maatregelen zijn getroffen en begeleiden ons (als vrijwilligers) bij gebouwtechnische gesprekken.

Samen laten we een zogenaamd vleermuisschild maken met een bijbehorend certificaat en dit gaan we toekennen aan gebouwen die vleermuisvriendelijk zijn ingericht. Het schild lijkt op een monumentenschild en is daardoor enigszins al bekend. Indien men wil kan men het verkregen schild aan de gevel hangen. Noodzakelijk is dit niet. Vooral bij gebouwen waar (publiekelijk) discussie is geweest rond de renovatie (of de nieuwbouw) kunnen de eigenaren dankzij dit schild laten zien dat voor een goede oplossing gekozen is. Hiermee valt dus veel winst te behalen, zowel  voor de natuur (vleermuizen) als voor duurzaam bouwen (natuurinclusief bouwen) en duurzaam wonen.

 

Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen fonds van de provincie Noord-Holland.

 

Discussie omtrent afschot Damherten

Februari 2016

Al langere tijd is er commotie over plannen damherten te schieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dierenbescherming en Partij voor de Dieren hebben zelfs een rechtszaak aangespannen tegen provincie Noord-Holland, die besloot een vergunning voor het afschot te geven. Deze maan verscheen een artikel waarin duidelijk wordt dat veel planten en dieren achteruitgaan door de te hoge hertenstand. Lees het bericht hierover in NatureToday